Управління медикаментами та іншими продуктами

Статус виконання рекомендацій за розділом Управління медикаментами та іншими продуктами

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Управління медикаментами та іншими продуктами
Загальні рекомендації        

1. Узгодження регуляторних процедур щодо лікарських засобів зі стандартами Європейського Союзу слід продовжити, зокрема стосовно контролю якості препаратів. Необхідно підвищити прозорість і підзвітність у регулюванні питань, пов’язаних із лікарськими засобами.

Частково

Від 28 травня 2013 року діє Настанова "Лікарські засоби. Належна регуляторна практика" № 247, розроблена Міністерством охорони здоров'я України та ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Даний документ відповідає рекомендаціям ВООЗ, викладеним у керівництві для Національних медичних регуляторних органів (National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs): «Marketing authorization of pharmaceutical products with special reference to multisource (generic) products – 2nd ed».

МОЗ

2. Управління лікарськими засобами слід посилити на всіх рівнях з метою забезпечення послідовного доступу до протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду доведеної якості та їх відповідного застосування.

Частково

На національному рівні (ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України") здійснюється координація управління лікарськими засобами та розхідними матеріалами для лабораторної діагностики фахівцями відділу управління закупівлями та постачання. До функціональних обов'язків співробітників даного відділу входять, зокрема, координація роботи по формуванню заявок, розподілів та перерозподілів ПТП, закуплених за кошти держбюджету, Глобального фонду та Глобального лікарського фонду. Перевірку відповідності застосування лікарських засобів та розхідних матеріалів здійснюють фахівці із лікування та лабораторної діагностики під час моніторингових візитів, а також за допомогою аналізу даних, внесених до електронного реєстру хворих на ТБ. На обласному рівні наразі не виділено окремої штатної одиниці для фахівця із фармакоменеджменту та фармаконагляду. Дані функції покладено на заступників головних лікарів із лікувальної роботи та позаштатних обласних фтизіатрів. Контроль фармакоменеджменту та фармаконагляду на обласному рівні здійснюється в ході моніторингових візитів, які із 2012 року фінансуються за кошти грантів Глобального фонду та USAID.

УОЗ
Спеціальні рекомендації        

3. Основні прогалини у фінансуванні закупівлі ліків мають бути усунені шляхом надання переваги використанню твердих лікарських форм протитуберкульозних препаратів перед призначенням, часто необґрунтованим, дорогих ін’єкційних форм (ізоніазиду, фторхінолонів).

Виконано

Закупівля протитуберкульозних препараттів здійснюється на основі розрахунків, наведених в "Методиці розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах", затвердженої Наказом МОЗ України від 25.03.2011 № 163 (у редакції наказу МОЗ України від 22.02.2013 № 156, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 р. за № 742/19480). В даній методиці надано перевагу застосуванню твердих лікарських форм ПТП над призначенням більш дорогих ін'єкційних форм.

4. Має бути забезпечене сприяння реєстрації протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду згідно з чинними національними стандартами з метою створення можливості закупівлі цих засобів і їх розподілу через Комітет зеленого світла (КЗС), державний бюджет або інші джерела.

Не виконано

ПТП І та ІІ ряду, що закуповуються за держбюджет зареєстровані, проте не всі мають преквадіфікацію ВООЗ. ПТП ІІ ряду, які закуповуються за грант Глобального фонду всі мають прекваліфікацію ВООЗ, але для більшості досі відсуюня реєстрація в Україні (левофлоксацин, етіонамід, моксифлоксацин, капріоміцин та канаміцин). Для постачання цих препаратів в Україну щоразу доводиться отримувати дозвіл на одноразове ввезення. Разом з тим в Україні спрощено процедуру реєстрації препаратів, які мають прекваліфікацію ВООЗ. Крім того, МБФ "Міжнародний Альянс України" разом з ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" веде активний процес переговорів з виробниками щодо реєстрації додаткових форм ПТП, які відповідають вимогам якості Глобального фонду. За попередніми даними, до кінця вересня 2014 р. будуть зареєстровані всі препарати крім канаміцину та капреоміцину.

Альянс
30.09.14

5. Слід застосовувати аналіз співвідношення ризик/вигода до якості, безпеки та ефективності фармацевтичної продукції на всіх стадіях фармацевтичного регулювання, зокрема до постмаркетингового контролю якості, та уникати необґрунтованого дублювання регуляторних заходів.

Частково

У 2014 році ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України" розпочав співпрацю із ДП "Державний експертний центр МОЗ України" по аналізу побічних дій протитуберкульозних препаратів. Наразі спонтанне звітування про побічні реакції (регламентоване Наказом МОЗ "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування" від 27.12.2006 року, № 898 (остання редакція від 29.12.2011) у фтизіатричній службі знаходиться на дуже низькому рівні. Дані, які надходять не є вичерпними та не можуть слугувати джерелом для прийняття управлінських рішень стосовно якості та заміни препаратів під час закупівель. Активний фармаконагляд, як компонент фармаконагляду не застосовується в Україні взагалі.

Державний експертний центр

6. Для підтримки регуляторних заходів, спрямованих на захист громадського здоров’я та забезпечення безпеки медикаментів, мають бути виділені необхідні кадрові ресурси і державні кошти.

Частково

Функцію контролю безпеки медикаментів виконує ДП "Експертний центр МОЗ України", структурні підрозділи якого створені у всіх регіонах України. Але в протитуберкульозних закладах відповідно до Наказу МОЗ "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" від 23. 02. 2000 р., №33 не передбачено посади фармацевта та провізора, які мали б здійснювати контроль якості медичних препаратів.

УОЗ

7. Необхідно зміцнити й підвищити ефективність управління медикаментами задля забезпечення послідовного доступу до протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду доведеної якості шляхом: а) оновлення інструкцій з розрахунку потреб у ТБ-препаратах та узгодження політики щодо буферного запасу; б) впровадження інтегрованого доступу до ТБ- і АРВ-препаратів у закладах служб СНІД і ТБ; в) сприяння впровадженню й належному застосуванню комбінованих препаратів з фіксованими дозами; г) чіткого розподілення ролей та обов’язків персоналу, відповідального за управління медикаментами, а також, за необхідності, розробки стандартних операційних процедур і посадових інструкцій.

Частково

а) "Методика розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах", оновлена у 2013 році потребує доопрацювання з урахуванням рекомендацій ВООЗ до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» (від 2012 року). На даний момент в МОЗ України знаходиться на візуванні проект Наказу щодо нової методики розрахунку потреби в ПТП. Також розроблено проект нового уніфікованого клінічного протоколу, який запропонований до загального обговорення. б) В проекті Національного плану Моніторингу та Оцінки в сфері протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні на 2013-2016 рр передбачено індикатори, які відображають координацію двох служб щодо доступу до ТБ- та АРВ-препаратів. Також такі індикатори внесені до опитувальних листів, які використовуються під час моніторингових візитів. Оскільки у 2012 році лише 45 % зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з ТБ отримували АРТ під час лікування ТБ, існує нагальна потреба у посиленні координації СНІД та ТБ служб. в) В межах держаних закупівель неможливо закуповувати комбіновані препарати, адже вітчизняні фармацевтичні виробники не виготовляють комбінованих протитуберкульозних препаратів (за державний бюджет закуповуються ПТП українських фармацевтичних компаній відповідно до існуючого законодавства). Тому із 2005 року комбіновані ПТП держава отримує на безкоштовній основі в рамках гранту від Глобального лікарського фонду. Не дивлячись на численні рекомендації експертів ВООЗ про перехід на виготовлення комбінованих ПТП вітчизняним фармацевтичним виробникам, жодним із них не було розпочато таке виробництво. г) На національному рівні (ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України") координацію управління лікарськими засобами та витратними матеріалами для лабораторної діагностики здійснюють фахівці відділу управління закупівлями та постачання. На обласному ж рівні наразі не виділено окремих штатних одиниць для фахівця із фармменеджменту та фармаконагляду. Дані функції покладено на заступників головних лікарів із лікувальної роботи та позаштатних обласних фтизіатрів. Відповідно до наказів по закладу, у всіх закладах є відповідальний за облік ПТП, раціональне використання ПТП контролюється через ЦЛКК, призначені відповідальні за фармнагляд. При реформуванні протитуберкульозної служби буде доцільним відокремлення такої штатної одиниці.

УЦКС
УОЗ
На постійній основі

8. Слід удосконалити паперові й електронні системи обліку та звітності щодо ТБ з метою сприяння належній діагностиці та веденню випадків ТБ, оцінюванню результатів лікування й поліпшенню управління ТБ-препаратами та їх використання.

Не виконано

У 2014 році заплановано перегляд чинних паперових та електронних систем звітності з ТБ, відповідно до рекомендацій ВООЗ. Крім того відповідні зміни будуть зроблені у модулі "Препарати" в електронному реєстрі хворих на ТБ (е-ТБ менеджер), які дадуть змогу розраховувати потребу в протитуберкульозних препаратах 1 та 2 ряду та контролювати їх використання.

УЦКС
31.01.15

9. Зусилля з метою вдосконалення управління медикаментами мають координуватися між програмами, донорами та партнерами в цивільному, пенітенціарному й інших секторах.

Виконано

На національному рівні (ДУ "Всеукраїнський центр контролю за соціально небезпечними хворобами") координацію управління лікарськими засобами та розхідними матеріалами для лабораторної діагностики здійснюють фахівці відділу управління закупівлями та постачання. До функціональних обовязків співробітників даного відділу входять зокрема координація роботи по формуванню заявок, розподілів, та перерозподілів ПТП, закуплених за кошти держбюджету, Глобального фонду та Глобального лікарського фонду

УЦКС
На постійній основі

10. Призначення й розподіл препаратів першого та другого ряду мають оцінюватися з метою визначення випадків невідповідного використання препаратів і вироблення заходів з усунення недоліків.

Виконано

Оцінка відповідності призначення схем лікування здійснюється під час моніторингових візитів із національного та регіонального рівнів фахівцями із лікування. Також електронний реєстр хворих на ТБ (е-ТБ менеджер) дає змогу контролювати призначення схем лікування на національному та обласному рівнях.

УЦКС
На постійній основі
11. Мають бути визначені й усунені законодавчі, регуляторні, політичні чи інші перешкоди для ефективного управління ТБ-препаратами першого і другого ряду та іншими продуктами. Міжсекторальний підхід слід застосовувати до тих сфер, які регулюються законами та нормативними актами поза межами компетенції МОЗ.
Не виконано

З огляду на те, що закупівля ПТП на державному рівні здійснюється не повними схемами та у договорах із постачальниками не передбачено штрафних санкцій за недотримання строків поставок, виникає періодична відсутність препаратів на складах національного та обласного рівнів. Так за даними звіту про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених МОЗ України, та гуманітарної допомоги громадських організацій на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз у 2013 р. (Київ: Рахункова палата України, 2013.) регіональні органи охорони здоров’я були забезпечені ПТП у 2011 році – на рівні 8–24%, у 2012 році – на рівні 60–75%, внаслідок чого спостерігалося порушення схем і переривання процесу лікування та придбання ліків за інші кошти. Для більшості ПТП ІІ ряду (левофлоксацин, етіонамід, моксифлоксацин, капріоміцин та канаміцин), які закуповуються за грант ГФ досі відсуюня реєстрація в Україні. Для постачання цих препаратів в Україну щоразу доводиться отримувати дозвіл на одноразове ввезення, що також призводить до ускладнення процесу управління препаратами.

МОЗ
архів новин