Інфекційний контроль

Статус виконання рекомендацій за розділом Інфекційний контроль

Рекомендації Стан Виконання Установа відповідальна за виконання Строки виконання
Інфекційний контроль
Загальні рекомендації        

1. Необхідно терміново впровадити заходи інфекційного контролю за ТБ у службах цивільної та пенітенціарної систем, які надають послуги у сфері ТБ, ВІЛ/СНІД і закладах загального лікувального профілю. Високий рівень внутрішньолікарняного передавання ТБ та епідемія резистентного ТБ у популяції з високою поширеністю ВІЛ (як це має місце в Україні) зумовлюють нагальну потребу пріоритетного впровадження адміністративних заходів інфекційного контролю (ІК), заходів з безпеки повітря та індивідуальних заходів ІК на основі оцінки ризику для закладів.

Не виконано

Наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. затверджено «Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», у якому передбачено умови виконання заходів із інфекційного контролю у лікувальних закладах фтизіатричної служби. На практиці ж заходи із інфекційного контролю впроваджуються частково, спостерігається не лише недостатнє фінансування, але й недотримання відповідних нормативних актів. Починаючи із 2012 року до складу моніторингових груп на національному та регіональному рівнях був включений фахівець із інфекційного контролю, який в ході візитів перевіряє всі складові інфекційного контролю та надає відповідні рекомендації щодо їх вдосконалення.

УЦКЗ
ДПтС
31.12.14
Спеціальні рекомендації        

2. Слід організувати щорічні навчальні курси з інфекційного контролю за ТБ на національному, обласному, районному рівнях і на рівні закладів для лікарняних адміністраторів, лікарів, старших медсестер, епідеміологів, керівників лабораторій і лаборантів. Украй важливо залучити епідеміологів СЕС до національного та міжнародного навчання. Високий рівень компетентності має навчальний центр із питань інфекційного контролю, який функціонує в Донецьку.

Частково

В рамках реалізації гранту Глобального фонду протягом 2012-2013 рр. було проведено тренінги за темою "Планування та організація інфекційного контролю за туберкульозом", протягом яких протреновано 95 фахівців (серед них головні лікарі, лікарі, медичні сестри, лабораторні спеціалісти, інженери та інші фахівці, відповідальні за впровадження інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах). Також у 2012-2013 рр. в рамках Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» було проведено тренінги за наступними напрямками інфекційного контролю: - Попередженя нозокоміальної трансмісії туберкульозу (тренінг, який відбувався в Росії, пройшли 5 національних фахівців); - Інфекційний контроль за туберкульозом в лікувальних закладах в Україні (навчено 99 спеціалістів).

УЦКЗ
На постійній основі

3. Необхідно створити освітню програму із запобігання передаванню ТБ й «етикету кашлю» для пацієнтів із ТБ, їхніх родичів та інших близьких контактних осіб, а також для широких верств населення. Слід розробити та впровадити систему ІК, операційні стандарти роботи в умовах високого ризику, освітні програми з ІК для працівників охорони здоров’я, пацієнтів і населення.

Частково

Освітня програма із запобігання передаванню ТБ й «етикету кашлю» для пацієнтів із ТБ, їхніх родичів та інших близьких контактних осіб не розроблена. Проте окремі заходи вданому напрямку все ж здійснені. Зокрема, в межах інформаційної кампанії програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" у 2011-2013 розроблялися та поширювалися у закладах первинної лікувальної мережі та спеціалізованих протитуберкульозних закладах інформаційні плакати "Профілактика зараження туберкульозом в лікарні", на яких візуально зображено етикет кашлю. Також у 2011 році суб-реципієнтом за напрямком "комунікація" - МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) було розроблено та поширено брошуру для пацієнтів та членів їх сімей "Що потрібно знати про туберкульоз", в якій розглянуто основні положення профілактики туберкульозу для членів сім'ї та гігієна приміщення, в якому перебувала або перебуває хвора на туберкульоз людина. Операційні стандарти роботи в умовах високого ризику в протитуберкульозних закладах викладені в «Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», затвердженому наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р.

УЦКЗ
31.12.14

4. Оцінювання ризику й розробка планів ІК щодо ТБ повинні здійснюватися для кожного закладу охорони здоров’я шляхом інтеграції цих заходів до переліку заходів загального інфекційного контролю з урахуванням доступних ресурсів. Ці плани необхідно оновлювати щорічно для врахування нових процедур з доведеною ефективністю.

Виконано

В усіх лікувально-профілактичних закладах визначається структура управління заходами інфекційного контролю, щорічно складається план їх реалізації та контролюється його виконання відповідно до «Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз», затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. В рамках моніторингових візитів здійснюється перевірка якості планів, їх виконання, проводиться аналіз правильності розрахунку необхідного бюджету на заходи з ІК та реальні обсяги їх фінансування.

5. Особи з підозрою на ТБ, амбулаторні та стаціонарні пацієнти мають бути відокремлені відповідно до симптомів, результатів мікроскопії мазка мокротиння та ТМЧ (або ризику резистентного ТБ), а також ВІЛ-статусу як в амбулаторних, так і в стаціонарних відділеннях. Чинниками, що сприятимуть зменшенню передавання ТБ, є скорочення загальної тривалості перебування в стаціонарах і дотримання національних вимог щодо площі на одного пацієнта (зменшення скупченості). Ця рекомендація стосується також пенітенціарних установ.

Частково

В Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. у розділі 3.11. "Розподіл потоків хворих" (ст.12 та далі) вказано, що у всіх ПТЗ має здійснюватися розподіл потоків хворих за результатами мікроскопії мазка мокротиння на КСБ та даними чутливості до протитуберкульозних препаратів. Контроль за виконанням даної умови здійснюється в ході моніторингових візитів до ПТЗ. На практиці не завжди можливо виконати розмежування потоків хворих у відповідності до Стандарту через невідповідність архітектури будівель ПТЗ вимогам інфекційного контролю. З метою зменшення передавання ТБ в стаціонарі, до уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» було внесено зіміни, відповідно до яких, лікування хворих на ТБ без бактеріовиділення може проходити амбулаторно (ДОТ) від самого початку лікування (ст.75), якщо це дозволяє клінічний стан хворого. Але при бактеріовиділенні передбачена обов'язкова госпіталізація, що не відповідає останнім рекомендаціям ВООЗ ( ВОЗ: Лечение туберкулёза: рекомендации. Четвертое издание, 2009 (ст. 105).  Задля скорочення загальної тривалості перебування в стаціонарах і дотримання національних вимог щодо площі для одного пацієнт, за ініціації БФ "Розвиток України" було розроблено та затверджено Наказ МОЗ України № 584 від 10.07.2013 "Про затвердження Інструкції з розрахунку ліжкового фонду протитуберкульозних закладів". Відповідно до цієї інструкції в усіх регіонах України відбувається переглляд існуючого ліжкового фонду з метою його оптимізації. Відповідно до експертного звіту після оцінки потреб Державної пенітенціарної системи України у ресурсах для забезпечення ефективної протидії захворюванню на туберкульоз в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведеного у 2012 році, у 2012 році, заходи з ІК впроваджуються дуже повільно, не в повному обсязі (ст. 43).

УЦКЗ
31.12.14

6. Відповідне відокремлення пацієнтів із респіраторними симптомами, відокремлення потоків пацієнтів і потоків зразків має бути забезпечене за допомогою сигнальних позначок та, за необхідності, перепланування закладу. Слід також забезпечити ізоляцію пацієнтів, позитивних за мазком, і пацієнтів з MР/РМР ТБ.

Частково

Відповідно до розділу 3.11. "Розподіл потоків хворих" (ст.12 та далі) Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р., у всіх ПТЗ має здійснюватися розподіл потоків хворих за результатами мікроскопії мазка мокротиння на КСБ та даними чутливості до протитуберкульозних препаратів. Під час моніторингових візитів здійснюється перевірка розподілу потоків хворих, на практиці не завжди вдається дотриматися всіх правил через непристосовану конструкцію старих будівель ПТЗ. Також розподіл за зонами ризику відображено кольрами (червоний, жовтий, зелений) на планах всіх відділень.

УЦКЗ
31.12.14

7. Збирання мокротиння треба організовувати поза приміщеннями на належним чином позначеній ділянці, придатній до використання взимку. Якщо це неможливо, для збирання мокротиння слід виділити кімнату з належною вентиляцією – або природною (відкрите вікно), або механічною (кімната з від’ємним тиском і частотою обміну повітря (ЧПО) як мінімум 12).

Виконано

У Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. прописано вимоги до обладнання майданчиків та кімнат для збору мокроти. Викоання даних вимог перевіряється в ході моніторингових візитів до всіх закладів охорони здоров'я.

8. Системи місцевої вентиляції та/або бактерицидне УФ-опромінення мають бути встановлені із забезпеченням їх регулярного технічного обслуговування. Їх наявність має бути передбачена в кімнатах підготовки мазків мокротиння, зонах очікування, кабінетах для медичних обстежень, кабінетах бронхоскопії, секційних залах для розтину, приміщеннях для загальних зборів та в інших місцях з високим ризиком, де природна вентиляція неефективна.

Частково

Вимоги до розміщення та обслуговування місцевих вентеляцій та/або УФ-опромінювачів прописані в Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р.. Практичне виконання даних вимог перевіряється в ході моніторингових візитів відповідни фахівцем. Найвагомішою причиною неввиконання вимог до встановлення та обслуговування вентиляцій та/або УФ-опромінювачів є недостатнє фінансування. В рамках реаліалізації гранту Глобального фонду у 2013 році у Харківській області було встановлено механічну вентиляційну системуз від'ємним тиском у лабораторії ІІІ рівня. Також за кошти БФ "Розвиток України" у Донецькій та Миколаївській областях такі ж вентиляційні системи були встановлені до лабораторій ІІІ рівня.

УЦКЗ
На постійній основі

9. Має бути виділене належне фінансування (5–10% річних капітальних видатків) на технічне обслуговування й сервіс стаціонарної, професійної, спроектованої на замовлення системи обладнання для механічної вентиляції та устаткування для лабораторної біобезпеки. Необхідно докласти зусиль до сертифікації ламінарних боксів із біозахистом належно підготовленими та повноважними фахівцями відповідно до стандарту EN 12469.

Частково

Передбачення фінансування на технічне обслуговування механічної вентиляції та устаткування для лабораторної біобезпеки має бути передбачено у локальних планах ІК щодо ТБ в кожному закладі охорони здоров'я. Виконання даної вимоги здійснюється в рамках моніторингових візитів. Проте фінансування відбувається частково у звязку із обмеженням бюджетів закладів.

УОЗ
Державна служба
31.12.14

10. До роботи в рамках НППТ необхідно залучити одного чи кількох інженерів з відповідною фаховою підготовкою з питань вентиляції, бактерицидного УФ-опромінення та біобезпечного устаткування. Це вкрай необхідно для коректної експлуатації обладнання, його збереження, тобто для підвищення економічної ефективності програми.

Виконано

22 липня 2013 року відповідно до Наказу №145 та Положення Державної санітарно-епідеміологічної служби України за технічної підтримки Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» була створена Експертно-консультаційна робоча група Держсанепідслужби України з інфекційного контролю за туберкульозом. Головними завданями даної експертно-консультаційної робочої групи є здійснення експертної оцінки умов і потреб лікувально-профілактичних закладів фтизіатричного профілю при впровадженні засад адміністративного, організаційного та інженерного блоків інфекційного контролю, а також здійснення моніторингових візитів для контролю виконання вимог щодо дотримання ІК, надання консультацій у вирішенні проблем та відслідковування прогресу впровадження наданих рекомендацій.

11. Для персоналу високого ризику має бути створена програма особистого респіраторного захисту в закладах, де застосування адміністративних та екологічних заходів контролю недостатньо для зменшення ризику передавання ТБ, включно з навчанням персоналу, закупівлею та розподілом сертифікованих респіраторів типів FFP2 або N95 та щорічним тестуванням прилягання респіраторів.

Частково

В "Стандарті інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз", затвердженого наказом МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. у розділі 8.2. "Критерії якості інфекційного контролю" (ст.22 та далі) прописані наступні критерії ефективності інфекційного контролю: - частка лікувально-профілактичних закладів, де використовуються респіратори (95 % та вище), в зонах високого ризику/під час проведення процедур високого ризику - включений як індикатори захворюваності серед медичних працівників, до проекту Національного плану МіО (документ наразі перебуває на стадії затвердження); - кількість медпрацівників, які пройшли тестування на щільність прилягання респіратора протягом року (99 %). - індикатор опитувального листа за компонентом "Інфекційний контроль". В ході моніторингових візитів фіксується чи передбачено в Плані з ІК фінансування на закупівлю респіраторів та масок, чи вірно зроблений розрахунок у їх потребі відповідно до кількості співробітників та пацієнтів, які мають їх використовувати, та чи виділяються достатні кошти на дану бюджетну лінію. Разом з тим під час моніторингових візитів відстежується фактичне використання респіраторів співробітниками закладів у зонах високого ризику інфікування ТБ. В рамках реаліхації гранту Глобального фонду на кожну область було закуплено респіратори, а також фіт-тести для щорічного проведення аналізу щільності прилягання респіраторів.

УЦКЗ
УОЗ
На постійній основі

12. Хірургічні маски мають надаватись разом із навчанням, як і коли їх використовувати, всім потенційно інфекційним пацієнтам: позитивним за мазком пацієнтам із ТБ, особам із підозрою на ТБ, особам із кашлем та іншими симптомами з боку дихальних шляхів.

Частково

Закупівля хірургічних масок має бути передбачене у плані з ІК щодо ТБ. Проте через недостатність фінансування, не вдається досягнути 100% забезпечення хірургічними масками всіх потенційно інфекційних пацієнтів. Тому, як правило, маски видають тим пацієнтам, які не можуть дозволити собі придбати їх самостійно. Видача та використання хірургічних масок пацієнтами перевіряється під час моніторингових візитів до лікувального закладу.

УОЗ
На постійній основі
архів новин