Європа

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ З ТБ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РЕГІОНІ, 2012

Вступ

Цілі тисячоліття в області розвитку Організації Об'єднаних Націй (ЦТР) - це вісім цілей, які держави-​​члени ООН намітили досягнути до 2015 року, підписавши Декларацію тисячоліття Організації Об'єднаних Націй у вересні 2000 року. Дані цілі включають в себе боротьбу з бідністю, голодом, хворобами, неосвіченістю, забрудненням довкілля та дискримінацією жінок. Деякі з них безпосередньо пов'язані з подоланням епідемії туберкульозу (ТБ) в світовому масштабі (Ціль 6; Задача 8). Таким чином, до 2015 року міжнародне партнерство "Зупинити туберкульоз" затвердило такі завдання, в рамках реалізації цілей тисячоліття в області розвитку:

  •  До 2015 р.: знизити на 50% поширеність і смертність від туберкульозу в порівнянні з показниками 1990 року;
  • До 2050 р.: ліквідувати туберкульоз як проблему громадського здоров'я (один випадок захворювання на мільйон осіб).

Наразі, коли до 2015 року залишається менше року, в багатьох країнах спостерігається прогрес у досягненні ЦТР, пов'язаних з охороною здоров'я. Проте, в деяких країнах прогрес затримують такі чинники, як збройні конфлікти, неефективне управління, економічні або суспільні кризи, відсутність ресурсів. В таблиці 1. Дуже зручно представлені ключові індикатори досягнень у боротьбі з туберкульозом у Європейському регіоні.

Таблиця 1. Досягнення в області ТБ в Європейському регіоні ВООЗ*

2 000р.

Індикатори

2 012р.

73

Розрахункова (оціночна) захворюваність
(кількість випадків на 100 тис. нас.)

40

129

Поширеність ТБ
(кількість випадків на 100 тис. нас.)

56

8,1

Смертність від ТБ
(кількість випадків на 100 тис. нас.)

3,9

59

Рівень виявлення ТБ
(%)

79

75

Успішність лікування
(%)

66

* Джерело даних: WHO Global tuberculosis  report 2013.

Незважаючи на помітний прогрес, досягнутий за останнє десятиліття, туберкульоз все ще лишається проблемою громадського здоров'я в більшості країн Європейського регіону. У країнах, які не входять до Європейського Союзу (ЄС) і до Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) досі спостерігається високий рівень чутливого і мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ). У той же час в країнах ЄС/ЄЕЗ зафіксовано високу захворюваність на ТБ серед груп ризику, зокрема серед іммігрантів та ув'язнених.

Рівень виявлення ТБ

Рівень виявлення ТБ розраховується як співвідношення зареєстрованих випадків ТБ (нових та рецидивів) до розрахункового (оціночному) показника, помножене на 100%. В Європейському регіоні цей показник у 2012 році відповідав 79% (табл.1). Раніше ціль для даного показника становила 70% для країн Європейського регіону, але її було збільшено, у зв'язку із досягненням в даному регіоні. У 2011 році було затверджено Комплексний план дій з профілактики та боротьби з ТБ із множинною і широкою стійкістю в Європейському регіоні ВООЗ на 2011-2015 рр.,в якому рекомендовано підвищувати цільовий рівень показника виявлення вперше нових випадків ТБ та рецидивів (індикатор 1.4.1 в Дорожній карті з профілактики та боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом).

За розрахунковими даними, у 2012 р. в Європейському регіоні ВООЗ з'явилося 353 000 нових випадків ТБ (діапазон 330 000 - 376 000), що еквівалентно середньому значенню показника розрахункової захворюваності в 40 випадків (38 - 43) на 100 тис. населення (WHO Global tuberculosis report 2013). Він становить близько 4% від усієї розрахункової захворюваності на ТБ в світі. Вісімдесят п'ять відсотків вперше діагностованих випадків ТБ в регіоні виникають у 18-ти країнах з високим тягарем (КВТ) ТБ¹, що чітко видно на малюнку 1, де представлено розподіл розрахункової (оціночної) захворюваності серед країн Європейського регіону.
europe_1_ua.png
Рис. 1. Картограма розрахункової (оціночної) захворюваності на ТБ в Європейському регіоні ВООЗ, у 2012 р.*
*Джерело даних: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe, 2014.

Оскільки ці 18 країн мають найбільший вплив на всі епідеміологічні показники регіону, далі в графіках будуть представлені дані по кожній з 18 країн з високим тягарем ТБ, а також середні значення для них, для Європейського регіону, і для країн Європейського Союзу та/або Європейської економічної зони, де вдалося досягти істотних успіхів у подоланні епідемії.

Порівняно із 2012 р. абсолютне число випадків ТБ (розрахункове) знизилося на 47 000, що відповідає 12% зниження. В цілому з 2001 р. захворюваність на ТБ знижувалася в середньому на 5,0% в рік - це найшвидша динаміка зниження даного показника в світі.

Нижче на діаграмі (рис. 2) представлена ​​динаміка з 1980 р. по 2012 р. в Європейському регіоні з виявлення ТБ (жовтий стовпець), рівня захворюваності на ТБ з поміж 53 країн (синя лінія), рівня захворюваності на ТБ з поміж 18 країн з високим тягарем ТБ (червона лінія), рівня захворюваності на ТБ з поміж країн Європейського союзу і Європейської економічної зони (зелена лінія), та рівня захворюваності на ТБ (розрахункова) серед 53 країн (сіра лінія). На діаграмі чітко простежується позитивна динаміка всіх індикаторів з початку 2000-х рр.
europe_2_ua.png
Рис. 2. Динаміка рівня виявлення ТБ (жовтий стовпець), рівня захворюваності на ТБ серед 53 країн (синя лінія), рівня захворюваності на ТБ серед 18 країн з високим тягарем ТБ (червона лінія), рівня захворюваності на ТБ серед країн Європейського союзу і Європейської економічної зони (зелена лінія), рівня розрахункової захворюваності на ТБ серед 53 країн (сіра лінія) Європейського регіону ВООЗ на 100 тис. населення з 1980 по 2012 рр. *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 1980 - 2012 рр.

Нижче на рисунку 3 представлено виявлення ТБ серед країн з високим тягарем туберкульозу Європейського регіону ВООЗ у 2011 році.
europe_3_ua.png
Рис. 3. Рівень виявлення ТБ серед нових випадків та рецидивів у Європейському регіоні ВООЗ у 2011 р. (%)*
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2011 р.

Як видно з діаграми (рис.3), показник виявлення нижчий від середньоєвропейського у Вірменії, Республіці Молдова, Білорусії,  Азербайджані, Узбекистані та Таджикистані. Причинами недовиявлення ТБ можуть бути обмежений доступ до лікувальних установ, здатних надавати діагностичні послуги (включаючи швидкі методи діагностики ТБ), низьке охоплення послугами неурядовими організаціями, недостатня роль соціальних працівників та волонтерів, відсутність співпраці державного та приватного секторів охорони здоров'я, слабка система обліку та звітності про випадки ТБ в закладах, не підзвітних національним системам епіднагляду.

Відомо, що існує зворотна кореляція між рівнем ВВП на душу населення та захворюваністю на ТБ в країні. Так, на рис. 4 представлені дані по рівню захворюваності на ТБ і ВВП на душу населення для 49 країн Європейського регіону у 2011 році. Виходячи з цих даних найвищий рівень захворюваності на ТБ у таких країнах, як Республіка Молдова, Казахстан, Киргизстан, Грузія, Україна та ін., в яких найнижчий рівень ВВП на душу населення в Європі. Також високий рівень захворюваності серед іммігрантів Англії та ув'язнених Бельгії.
europe_4_ua.png
Рис. 4. Кореляція між захворюваністю на ТБ (нові випадки та рецидиви) і ВВП на душу населення у 49 країнах Європейського регіону ВООЗ, 2011 р.*
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2011 р.

 Таким чином, оцінюючи і прогнозуючи рівень захворюваності на ТБ, слід брати до уваги економічний фактор – підвищення/зниження рівня життя в країні.

Захворюваність на туберкульоз серед дітей в Європейському регіоні у 2012 році склала близько 7 випадків на 100 тис. населення. При цьому різниця в даному показнику між країнами ЄС/ЄЕЗ і 18 країнами з високим тягарем ТБ суттєва – 3,3 і 12,2 на 100 тис. населення, відповідно. Загалом дитяча захворюваність склала 4,7% загальної захворюваності на ТБ в Європейському регіоні ВООЗ у 2012 році. Серед усіх випадків захворюваності серед дітей велика частина (близько 69,4%) випадків припадають на вікову групу від 5 до 14 років, а 30,6% - на групу від 0 до 4 років. Найвища дитяча захворюваність на ТБ у 2012 році зафіксована серед 18 країн з високим тягарем ТБ, зокрема в деяких країнах вона перевищила 20 випадків на 100 тис. населення (Румунія - 22,2; Республіка Молдова - 25,0; Грузія - 28,0 та Киргизстан - 38,7 випадків на 100 тис. нас.).

За розрахунковими даними в 2012, рівень поширеності ТБ  відповідає 56,0 на 100 тис. населення (1999 - 71,0 на 100 тис. населення). Навіть не дивлячись на тенденцію до зниження поширеності ТБ, досягнення цільового показника ЦТР - 50% зниження до 2015 р. у порівнянні із вихідним показником 1990 року не є можливим, виходячи з епідеміологічних показників.

У 2012 р. розрахунковий рівень смертності від ТБ серед ВІЛ-негативних хворих на ТБ в Європейському регіоні склав 35000, що еквівалентно показнику в 3,9 смертей на 100 000 населення (діапазон 3,8-4,0). Проте, незважаючи на постійне зниження розрахункової смертності, яке спостерігається протягом останніх 12 років, цільовий показник ЦТР не буде досягнутий в Регіоні.

Результати лікування хворих на ТБ

В Дорожній карті з профілактики та боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом зазначено, що слід прагнути до досягнення як мінімум 85% успішності лікування серед вперше виявлених хворих на ТБ з лабораторно підтвердженим діагнозом ТБ (індикатор 1.4.2). У 2011 році в Європейському регіоні в середньому навіть не було досягнуто вихідного значення успішності лікування 2009 р. (70%), цей показник склав всього 66%. Вплинули на такий дуже низький загальний результат показники успішності лікування у країнах з високим тягарем ТБ і МР ТБ, де вони становлять 66 і 61 %% відповідно (див. Рис.5). Серед 18 країн з високим тягарем ТБ у 2011 році його зуміли досягенути лише три держави - ​​Туреччина (91%), Болгарія і Румунія (по 86%). Середній показник успішності лікування для країн Європейського Союзу та/або Європейської економічної зони склав 77% в 2011 р.
europe_5_ua.png
Рис. 5. Успішність лікування серед вперше виявлених хворих на ТБ з лабораторним підтвердженням діагнозу в Європейському регіоні ВООЗ у 2011 р. (%)*
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2011 р.

Задля успішної боротьби з епідемією ТБ, поруч із високими показниками успішності лікування, відриви не повинні перевищувати 5% від усіх випадків ТБ з лабораторним підтвердженням діагнозу (індикатор 1.2.1 в Дорожній карті з профілактики та боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом). На жаль, в Європейському регіоні ВООЗ цей показник у 2011 році склав 6%, що вище встановленої цілі. Але в країнах Європейського Союзу та/або Європейської економічної зони він склав 5%, відповідно до рекомендацій (рис.6).
europe_6_ua.png
Рис. 6. Показник відривів від лікування серед вперше виявлених хворих на ТБ з лабораторним підтвердженням діагнозу в Європейському регіоні ВООЗ в 2011 р. (%)*
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2011 р.

Найвищі показники відривів від лікування серед 18 країн з високим тягарем ТБ, спостерігаються в Азербайджані (10,1%), Республіці Молдова (9,5%), Литві (8%), Україні (7,4%) та в Росії (6,9%). Цільового показника нижче 5% досягнули лише 6 країн (Киргизстан, Таджикистан, Болгарія, Туреччина, Казахстан і Білорусь).

Логічно, що найвищий середній показник відривів від лікування спостерігається серед 15 країн з високим тягарем МР ТБ в Європейському регіоні (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Болгарія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Республіка Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан , Україна та Естонія). Ці 15 країн були відібрані, ґрунтуючись на розрахунковій абсолютній кількості (не менше 4000) випадків МР ТБ, які виникають щорічно  і не менше 10% всіх вперше зареєстрованих випадків ТБ з підозрою на мультирезистентність, за даними 2008 року. Оскільки переривання прийому препаратів - одна з причин формування лікарської стійкості, контроль регулярності та повноти одержуваного лікування повинен стати першочерговим завданням усіх протитуберкульозних заходів. Це дозволить підвищити успішність лікування, скоротити показники відривів і як наслідок - знизити розвиток множинної лікарської стійкості.       

ВІЛ/ТБ асоційована інфекція

Істотний вплив на розвиток епідемії туберкульозу в Європейському регіоні спричиняє поширеність ВІЛ-інфекції. Як відомо Європейський регіон третій серед регіонів ВООЗ (Після Африки і Америки) за відсотком ТБ пацієнтів з позитивним ВІЛ статусом. Згідно зі звітом ВООЗ з епіднагляду та моніторингу за ТБ в Європейському регіоні за 2014 (Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe, 2014) частка випадків ТБ з ВІЛ-інфекцією у 2012 році склала 6,1% (це 13 141 випадок).

На рис. 7 представлені дані щодо рівня виявлення ВІЛ/ТБ ко-інфекції, у 2012 році він склав 75% від розрахункової кількості в Європейському регіоні, що істотно вище, в порівнянні з даними 2011 року (60%) і вихідним рівнем - 59%. Слід також зазначити, що даний показник (індикатор 7.1.6 в Дорожній карті з профілактики та боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом) дещо недооцінений, оскільки Російська Федерація відзвітувала лише випадки ВІЛ/ТБ ко-інфекції для нових випадків ТБ.
europe_7_ua.png
Рис. 7. Рівень виявлення ВІЛ/ТБ (кількість зареєстрованих до розрахункової) в Європейському регіоні ВООЗ у 2012 р. (%) *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2012 р.

Показник рівня виявлення ВІЛ/ТБ вищий від 100% у деяких країнах з високим тягарем ТБ (Вірменія, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Туреччина, Естонія і Латвія - див. рис.7), свідчить про те, що в даних країнах розрахункова захворюваність на ТБ серед ВІЛ-позитивних не відповідає реальності, воно нижча і має бути переглянуте для більш об'єктивної і точної оцінки епідеміологічної ситуації. Також у 6 із 18 країн з високим тягарем ТБ рівень виявлення ВІЛ/ТБ нижчий 70%, і вимагає посиленої уваги до підвищення виявлення, як одного з ключових показників контролю за епідемією.

Поряд із високими показниками виявлення ВІЛ/ТБ випадків, для підвищення ефективності лікування серед цієї категорії пацієнтів необхідно всіх хворих з ВІЛ/ТБ ко-інфекцією охопити антиретровірусною терапією (АРТ). Згідно Комплексного плану дій з профілактики та боротьби з ТБ із множинною і широкою стійкістю в Європейському регіоні ВООЗ на 2011-2015 рр., до 2015 року заплановано досягнути 100% охоплення АРТ всіх хворих на ВІЛ/ТБ ко-інфекцію. На рис. 8 нижче представлена ​​діаграма відсотка охоплення АРТ пацієнтів з ВІЛ/ТБ ко-інфекцією у 18 країнах з високим тягарем ТБ і по Європейському регіону усереднено у 2012 році.
europe_8_ua.png
Рис. 8. Відсоток ВІЛ/ТБ пацієнтів охоплених АРТ в Європейському регіоні ВООЗ у 2012 р. (%) *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2012 р.

Із даної діаграми видно, що лише одна країна із 18 досягнула 100% охоплення АРТ - це Болгарія. Всього ж, даний показник (індикатор 7.1.4 в Дорожній карті з профілактики та боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом) в Європейському регіоні у 2012 році відзвітували 25 країн (що становить 45% від усіх зареєстрованих випадків). Серед цих 25 країн охоплення АРТ дорівнювало 62,3%, що істотно вище аналогічного показника у 2011 році (44,2%). Також лише 6 країн із 18 з високим тягарем ТБ досягли охоплення АРТ вище 75%.

Аналогічно АРТ, відповідно до рекомендацій ВООЗ охоплення профілактикою ко-тримоксазолом (СРТ) має 100%-м. Але із 22 країн, які подали дані стосовно охоплення СРТ у 2012 році, показник склав лише 67%. Це дещо вище показника попереднього року - 58,4%, але дуже далеко від встановленої цілі. На малюнку 9 представлена ​​діаграма охоплення СРТ серед країн з високим тягарем ТБ (які відзвітували даний індикатор) та усереднені показники для країн Європейського регіону та ЄС/ЄЕЗ. Так, охоплення СРТ навіть вище у 18 КВТ ТБ, ніж у країнах ЄС/ЄЕЗ на 4%. Лише в 4 країнах із 18 КВТ ТБ охоплення профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом перевищує 75%. Охоплення профілактикою СРТ має величезне значення для зниження смертності серед пацієнтів з ВІЛ/ТБ ко-інфекцією, тому воно вимагає постійного підвищення. Важливо відзначити, що препарат не входить до групи дорогих лікарських засобів, тож виконання/невиконання даного індикатору більше свідчить про дотримання міжнародних рекомендацій в сфері лікування хворих із ко-інфекцією та злагодженість роботи протитуберкульозних та ВІЛ-служб, ніж про повноту фінансування таких заходів.
europe_9_ua.png
Рис. 9. Відсоток ВІЛ/ТБ пацієнтів охоплених профілактикою ко-тримоксазолом в Європейському регіоні ВООЗ у 2012 р. (%) *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2012 р.           

Про результати лікування 947 бактеріологічно підтверджених нових випадків ВІЛ/ТБ ко-інфекції, які почали лікування у 2011 році, відзвітували 33 держави Європейського регіону ВООЗ. Усереднений показник успішності лікування для регіону склав 52,3%. Нагадаємо, що цей показник для ВІЛ-негативних нових випадків ТБ в тому ж році дорівнював 77,4%, тобто пацієнти з ко-інфекцією мають в два рази більший ризик отримати негативний результат лікування. Тільки чотири країни досягли показника успішного лікування хворих на ВІЛ/ТБ ко-інфекцією вище 75%. Недостатнє охоплення АРТ і СТР серед хворих ко-інфекцією, а також низькі показники успішності лікування сигналізують про необхідність посилення співпраці ВІЛ та ТБ служб при проведенні спільних заходів у боротьбі з ВІЛ/ТБ ко-інфекцією.           

МР ТБ у Європейському регіоні ВООЗ

Європейський регіон ВООЗ знаходиться на першому місці за відсотком нових та повторних випадків ТБ із множинною лікарською стійкістю (МР ТБ) у світі. Для достатнього виявлення випадків МР ТБ охоплення тестуванням на медикаментозну чутливість (ТМЧ) до протитуберкульозних препаратів (ПТП) першого ряду має бути максимальним. Нижче на малюнку 10 представлена ​​діаграма охоплення ТМЧ до ПТП І ряду серед зареєстрованих випадків ТБ з лабораторним підтвердженням діагнозу у 18 країнах з високим тягарем ТБ Європейського регіону та в середньому по регіону у 2012 році.
europe_10_ua.png
Рис. 10. Охоплення ТМЧ до препаратів першого ряду серед виявлених паціентів із лабораторним підтвердженням діагнозу в Європейському регіоні ВООЗ у 2012 р. (%) *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2012 р.

Із діаграми видно, що охоплення ТМЧ до ПТП І ряду у 2012 році склало 87% в середньому по регіону, при цьому у 11 країнах із 18 з високим тягарем ТБ, цей показник перевищив 90%. Однак, для більш об'єктивного оцінювання тягаря МР ТБ необхідно також оцінювати відсоток виявлення бактеріологічно підтверджених випадків ТБ. Так, відсоток МР ТБ серед нових випадків ТБ в Європейському регіоні склав 13 у 2011 році, тоді як серед повторних випадків він дорівнював 46% (див. рис. 11). Для 18 країн відсоток МР ТБ серед нових і повторних випадків лікування виявився ще вищим і склав 17 і 50 %% відповідно.
europe_11_ua.png
Рис. 11. Відсоток МР ТБ серед нових та повторних випадків ТБ в Європейському регіоні  ВООЗ в 2011 р.  (%)*
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2011 р.

Для більш об'єктивної оцінки тягаря МР ТБ (кількості випадків), слід зазначити, що в обох випадках відсоток МР ТБ істотно виріс, у порівнянні з вихідним рівнем 2009 року, а це свідчить про зростання епідемії МР ТБ в регіоні або покращення виявлення МР ТБ, тобто доступу до тестування на медикаментозну чутливість. Подібна негативна тенденція може бути наслідком неефективних протитуберкульозних заходів попередніх років і впливу епідемії ВІЛ. З метою зупинки такої динаміки, всі 15 країн з високим тягарем МР ТБ (окрім Російської Федерації) вже розробили та представили локальні плани з боротьби з ТБ та МР ТБ, взявши за основу Комплексний план дій з профілактики та боротьби з ТБ із множинною і широкою стійкістю в Європейському регіоні ВООЗ на 2011-2015 рр.

Дуже важливою умовою успішного контролю над епідемією ТБ/МР ТБ є максимальне охоплення лікуванням всіх виявлених хворих. Згідно з рекомендаціями ВООЗ (індикатор 3.4.7 в Дорожній карті з профілактики та боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом) охоплення лікуванням ТБ пацієнтів з множинною/розширеною резистентністю (РР ТБ) серед всіх виявлених випадків повинен бути 100%-м. Як видно із діаграми на малюнку 11 у 2012 році в Європейському регіоні ВООЗ охоплення лікуванням таких пацієнтів в середньому склало 109%, як і для 18 країн з високим тягарем ТБ. У деяких країнах, таких як Грузія і Білорусь охоплення лікуванням перевищило 150%. В цілому охоплення лікуванням вище 100% свідчить про те, що в когорту із лікування були включені пацієнти, виявлення та зареєстровані раніше, але не розпочавші лікування через відсутність препаратів і неможливість призначення повноцінної схеми лікування. Із 18 країн з високим тягарем ТБ ціль за даним показником була досягнута сімома країнами (рис.12). І все ж у 11 країнах дотепер близько 5% і більше зареєстрованих пацієнтів не отримують лікування, а значить існує гостра необхідність у підвищенні рівня охоплення лікуванням препаратами другого ряду в цих країнах.
europe_12_ua.png
Рис. 12. Відсоток МР/РР TБ пацієнтів, охоплених лікуванням серед всіх виявлених MР/РР TБ пацієнтів в Європейському регіоні ВООЗ у 2012 р. (%) *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2012 р.

Результати лікування для 20581 МР ТБ пацієнта, які були взяті на лікування в когорті 2010 року, відзвітували 42-ві держави Європейського регіону ВООЗ. Що становить 60,9% від усіх зареєстрованих випадків МР ТБ у 2010 році. Ціль по досягненню ≥75% успішного лікування випадків МР ТБ пацієнтів (встановлену в світовому плані «Зупинимо туберкульоз» на 2011-2015 рр.) В Європейському регіоні залишається не досягненою. В середньому по регіону успішність лікування МР ТБ пацієнтів когорти 2010 року склала всього 49% (рис.13). Такий же показник і в середньому для 18 країн з високим тягарем ТБ. Лише трьом країнам (Ірландія, Сербія та Швеція) вдалося досягнути встановленої цілі успішності лікування - 75%, разом з тим варто пам'ятати, що розмір когорт в зазначених країнах був дуже малий, і коливався у межах від 2 до 18 пацієнтів.
europe_13_ua.png
Рис. 13. Успішність лікування в когорті МР ТБ пацієнтів 2010 р. в Європейському регіоні ВООЗ (%) *
* Джерело даних: глобальна база даних ВООЗ з ТБ за 2012 р.

Найближче із 18 країн з високим тягарем ТБ до виконання цілі з успішності лікування МР ТБ пацієнтів зараз знаходиться Казахстан, де успішність лікування склала 73%, а також Туреччина і Латвія, де цей показник дорівнює 67 і 66 %% відповідно. Низькі показники успішності лікування негативно впливають на смертність серед МР ТБ пацієнтів, а також істотно збільшують ризик розвитку РР ТБ форм.

Висновки

Підводячи підсумки аналізу епідеміологічної ситуації із ТБ в Європейському регіоні ВООЗ станом на 2012 рік, важливо відзначити наступні результати:

  • розрахункова (оціночна) захворюваність на туберкульоз знизилася із 73 до 40 випадків на 100 тис. населення порівняно із 2000 роком, це найшвидша динаміка зниження даного показника у світі;
  • розрахункова (оціночна) поширеність ТБ в Європейському регіоні знизилася із 129 до 56 випадків на 100 тис. населення порівняно з 2000 роком, але навіть якщо тенденція до зниження продовжиться, ціль знизити даний показник на 50% до 2015 року не буде досягнута;
  • смертність від туберкульозу знизилася із 8,1 до 3,9 випадків на 100 тис. населення порівняно із 2000 роком, але очікується, що до 2015 року ціль щодо її зниження на 50% не буде досягнута;
  • 85% вперше діагностованих випадків ТБ в регіоні виникає у 18-ти країнах з високим тягарем ТБ, що сигналізує про необхідність посилення епіднагляду та моніторингу за впровадженням протитуберкульозних заходів згідно із міжнародними рекомендаціями саме в цих державах;
  • відсоток випадків ВІЛ/ТБ серед зареєстрованих випадків ТБ у 2012 році дорівнював 6,1 (третій показник серед шести регіонів ВООЗ). Виявлення таких випадків ко-інфекції знаходиться на досить низькому рівні - близько 75% від розрахункової захворюваності. При цьому низькі показники охоплення АРТ, профілактикою ко-тримоксазолом та успішності лікування пацієнтів з ВІЛ/ТБ ко-інфекцією сигналізують про необхідність посилення співпраці ВІЛ та ТБ служб;
  • Європейський регіон ВООЗ посідає перше місце за відсотком нових (13%) і повторних випадків (46%) ТБ із множинною лікарською стійкістю у світі. За останні кілька років суттєво зросло охоплення ТМЧ та лікуванням МР ТБ хворих. Показник успішності лікування залишається низьким (близько 61%), не досягаючи поставленої цілі (≥75%), а це в свою чергу знижує шанси пацієнтів на виживаність і збільшує ризик розвитку розширеної резистентності.